Dobre praktyki

Współpraca Polska - Polonia

Prezentujemy państwu szereg projektów, które są owocem współpracy polsko – polonijnej. Każdy z nich ma swoją włąsną, niepowtarzalną specyfikę, łączy je natomiast element współpracy polskich i polonijnych stowarzyszeń oraz sukces, gdyż są to realizacje, które się udały. Uważamy, że promocja pozytywnych wzorów współdziałania polskojęzycznych europejskich organizacji stać się może inspiracją przyszłych międzynarodowych projektów.

 

Migracje- Integracja-Tożsamość – Europejska Kultura (MITEK)
Projekt  „Migracje- Integracja-Tożsamość – Europejska Kultura” (MITEK)  powstał
z inicjatywy emigrantów pochodzenia polskiego, działających w organizacjach w różnych krajach UE.
Jednym z celów wszystkich organizacji partnerskich jest wspieranie procesu integracji  społecznej emigrantów z obywatelami kraju  zamieszkania oraz  podnoszenie poziomu świadomości potrzeby wzajemnej integracji, obalania stereotypów i ksenofobii. Cel ten jest realizowany poprzez szeroko pojętą edukację nieformalną i pozaformalną przez każdą organizację wg własnych koncepcji.
Celem projektu MITEK jest poznanie i implementacja metod, form i narzędzi edukacji dorosłych wykorzystywanych w krajach partnerskich dla skutecznego osiągania celu we własnym środowisku.  Większość propozycji dotyczy edukacji w obszarze kultury.
Partnerzy w trakcie planowania projektu dowiedzieli się o metodach, formach i narzędziach edukacji wykorzystywanych w różnych krajach i ustalili zakres wymiany. Każdy z partnerów podzieli się doświadczeniem w realizacji przedsięwzięć, które chcą wdrożyć do swojej działalności pozostali, równocześnie poznając pomysły innych, których adaptacją sam  jest zainteresowany.

www.mitekproject.eu

Żywe lekcje historii
„Żywe lekcje historii” wyjechały po raz pierwszy za granicę.
Bazą podróży pt. „Ocalić od zapomnienia” były intensywne wizyty w dwóch miastach. Trzy spotkania zorganizowaliśmy w Brukseli (w Szkole Europejskiej, Szkolnym Punkcie Konsultacyjnym im. Joachima Lelewela i Instytucie Polskim), a raz zawitaliśmy do SPK im. gen. Stanisława Maczka w Antwerpii. „Hakerów wolności” obejrzało ponad sto osób. Film Marcina Gładycha nie był jedynym elementem „Żywych lekcji historii”. Pokaz poprzedzała krótka prezentacja przybliżająca historię PRL-u, a ukoronowaniem wydarzenia były rozmowy z Krzysztofem Turowskim (internowanym 13 grudnia 1981 r. działaczem „Solidarności”, a później korespondentem Radia Wolna Europa) oraz Jakubem Boratyńskim (najmłodszym uczestnikiem Okrągłego Stołu i obecnym szefem Wydziału Zaufania i Bezpieczeństwa Komisji Europejskiej).

www.winwin.org.pl

Uniwersytet Trzech Pokoleń
Uniwersytet Trzech Pokoleń (UTP) to propozycja spotkań edukacyjnych skierowana do belgijskiej Polonii.
Na liście zaproszonych gości UTP znajdują się znakomite postaci polskiego świata akademickiego.
W UTP udowadniamy, że świat jest co prawda skomplikowany, ale jednocześnie wytłumaczalny; odpowiedzi na proste pytania bywają trudne – ale są możliwe! Nie uczymy ani nie pouczamy – pobudzamy za to do myślenia. Naszym celem jest wymiana doświadczeń w atmosferze otwartej i równej dyskusji. Nie oceniamy poglądów, stawiamy natomiast na szczerą rozmowę prowadzoną przez zaproszonych przez nas gości. Dowiemy się, co ich inspiruje i motywuje, tak samo zresztą jak wszystkich uczestników dyskusji.  Zamiast suchych faktów pragniemy przekazać słuchaczom poparty doświadczeniem życiowym światopogląd wykładowcy.
Uniwersytet jest otwarty dla wszystkich. Formuła trzech pokoleń to rozszerzenie sprawdzonej koncepcji uniwersytetu trzeciego wieku, wzbogacona o udział osób należących do średniego i całkiem młodego pokolenia. Swoje miejsce znajdzie tu każdy i każda, bez względu na wykształcenie czy wykonywany zawód.  Naszych studentów zachęcamy natomiast do ciekawości i bezkompromisowej dociekliwości.
Tematyka UTP nawiązuje z jednej strony do tradycji europejskie, a z drugiej – do polskiego dorobku cywilizacyjnego. Tegoroczny cykl spotkań w UTP realizujemy pod hasłem „Nowoczesna Polska w nowoczesnej Europie”. Chcemy mówić o moralności, edukacji, historii, roli Polaków w Europie oraz doświadczeniach społeczeństwa obywatelskiego. Poświęcimy uwagę zjawiskom codziennym –  tolerancji, dobremu sąsiedztwu, uczciwości i świadomemu korzystania z mediów.

http://www.uniwersytet.be/

Polski Uniwersytet Trzech Pokoleń w Berlinie
Polski Uniwersytet Trzech Pokoleń w Berlinie to projekt powstały z inicjatywy berlińskiego Stowarzyszenia Policultura e.V. Do realizacji projektu przystąpila polska Fundacja Pokolenia Pokoleniom, która stała się równoprawnym współorganizatorem przedsięwzięcia.
Uniwersytet Trzech Pokoleń uroczyście zainaugurował swą działalność 18 października 2014 roku na Uniwersytecie Humboldtów przy Unter den Linden 6, 10099 Berlin. Tam też odbywają się comiesięczne wykłady.
Inauguracja roku akademickiego 2014/2015 połączona została z uroczystym otwarciem UTP, którego dokonał Konsul, Pan Tadeusz Oliwiński. Pierwszy wykład wygłosiła prof. Magdalena Środa. Spotkanie poprowadziła prof. Brigitta Helbig-Mischewski. Oprawę muzyczną zapewnił duet muzyków Państwowej Orkiestry Brandenburgii: Juri Toschmakov, skrzypce i Maciej Kowalski, altówka. Na zakończenie odbyły się rozmowy przy lampce wina.
Projekt nasz już od początku wzbudził wielkie zainteresowanie. Realizujemy go pod patronatem Polskiej Ambasady w Berlinie. Do partnerskiej współpracy z nami przystąpił Uniwersytet Humboldtów reprezentowany przez panią prof. dr Alfrun Kliems oraz Polsko-Niemiecki Instytut Badawczy w Collegium Polonicum reprezentowany przez panią prof. UAM dr hab. Brigittę Helbig-Mischewski, a także Rotary Club Berlin Mickiewicz.

http://utp.berlin/

Program Szkoła Liderów Polonijnych
Program jest realizowany przez Stowarzyszenie od 2009 roku. Projekt jest finansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych, a wcześniej (do 2011 roku) ze środków Kancelarii Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
Do celów programu należy wspieranie rozwoju kompetencji liderskich uczestników, dostarczanie narzędzi oraz inspiracji do dalszych działań. Równie istotnymi elementami programu są: wzmacnianie więzi uczestników z Polską, kreowanie postaw obywatelskich, wspieranie tożsamości narodowej, tak aby skuteczniej i bardziej świadomie działali w środowiskach polonijnych i lokalnych, w swoich krajach zamieszkania. Aby stali się Ambasadorami Polskości na świecie.
Program każdej ze Szkół jest tworzony specjalnie z myślą o wybranej grupie uczestników, tak by odpowiadał na jej potrzeby, w możliwie najszerszym zakresie.
Kilkudniowe cykle warsztatowe rozwijają kompetencje liderskie, umiejętność publicznego występowania i debatowania, poszerzają wiedzę z zakresu zarządzania projektem. Motywują, inspirują, pozwalają na odkrycie swoich mocnych stron jako lidera oraz wskazują kierunki rozwoju. Warsztaty są przygotowywane i prowadzone przez doświadczonych trenerów z Zespołu Trenerskiego Stowarzyszenia Szkoła Liderów.

http://www.szkola-liderow.pl/szkola_liderow_polonijnych.php

Monitor Emigracji Zarobkowej z tematem przewodnim: Społeczeństwo obywatelskie Europy - Aktywność społeczno-polityczna Polonii i Polaków w Unii Europejskiej
Europejska Unia Wspólnot Polonijnych EUWP, Rada Polonii Belgijskiej razem z Ambasadą RP w Brukseli zorganizowało w dniach 2-4 października br. Monitor Emigracji Zarobkowej z tematem przewodnim: "Społeczeństwo obywatelskie Europy - Aktywność społeczno-polityczna Polonii i Polaków w Unii Europejskiej”. Miejscem konferencji była Ambasada RP przy Unii Europejskiej w Brukseli. Gośćmi konferencji byli przedstawiciele nowej Polonii, eksperci ds migracji, organizacje dachowe oraz dyplomaci departamentów MSZ.

http://institut-polonicus.eu/index.php/projekty/70-monitor-emigracji-zarobkowej-spoleczenstwo-obywatelskie-europy-aktywnosc-spoleczno-polityczna-polonii-i-polakow-w-unii-europejskiej

Warsztaty z pozyskiwania grantów na działalność polonijną
Szkolenie przeznaczone jest dla liderów (osób zarządzających) i osób odpowiedzialnych za rozwój
(w tym fundraising) organizacji polonijnych działających w Irlandii – aktywnych, postrzeganych jako osoby wpływające na działalność i rozwój organizacji oraz zmotywowanych do podnoszenia kwalifikacji – samodzielnie zgłaszających chęć uczestnictwa, gotowych i zdolnych dzielić się zdobytą wiedzą oraz rzeczywiście wykorzystywać ją w praktyce. Pozyskana wiedza i umiejętności praktyczne pozwolą organizacjom znacznie zwiększyć skuteczność działania: samodzielnie sięgać po fundusze na finansowanie swoich przedsięwzięć (i w znacznym stopniu uniezależnić się od środków budżetu Państwa) dla realizacji swoich celów statutowych.

http://forumpolonia.org/warsztaty-z-pozyskiwania-grantow-na-dzialalnosc-polonijna/

Kampania „Jesteś u siebie, Zagłosuj!
Kampania „Jesteś u siebie, Zagłosuj!” została zainicjowana przez Stowarzyszenie Szkoła Liderów z Polski, Forum Polonia – Irlandia oraz Polish City Club z Wielkiej Brytanii przy współpracy merytorycznej kampanii “Masz Głos. Masz Wybór.”
Kampania przeprowadzona w 2014 roku miała na celu wyjaśnienie na czym polega głosowanie za granicą. Zachęcaliśmy Polaków mieszkających poza granicami kraju, do głosowania zarówno 
w wyborach do Parlamentu Europejskiego w maju 2014 roku oraz w lokalnych wyborach samorządowych, które np. w Wielkiej Brytanii i Irlandii odbyły się w tym samym czasie, co wybory europejskie.

http://www.jusz.co.uk/

-Ja, dyktator- toruńskiego Teatru Wiczy w Brukseli
Autorskie widowisko Romualda Wiczy-Pokojskiego opowiada o artyście względem władzy. O uwikłanym w słabości człowieku, stającym przed kluczową decyzją w swojej karierze.

http://culture.pl/pl/wydarzenie/ja-dyktator-torunskiego-teatru-wiczy-w-brukseli

Laboratoria integracji
Laboratoria integracji. Integracja obywateli państw trzecich w wybranych krajach Unii Europejskiej w kontekście instytucjonalnym - to nowy projekt Caritas Polska realizowany od 1 marca 2009 r. współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich i budżetu państwa.
Jego celem jest opis najlepszych praktyk integracyjnych stosowanych w państwach członkowskich UE wobec obywateli państw trzecich oraz możliwości przeszczepienia ich do polskiego kontekstu instytucjonalnego. Dzięki projektowi poprawie ulegnie jakości obsługi cudzoziemców. Stanie się tak dzięki wymianie doświadczeń i informacji na temat integracji oraz upowszechnieniu zebranych doświadczeń wśród przedstawicieli polskich i zagranicznych instytucji zaangażowanych w procesy integracji obywateli państwa trzecich.

http://www.laboratoria-integracji.pl/wej.php