Fundacja OWE

OWE

Nasza organizacja postawiła sobie za cel propagowanie dialogu europejskiego w ramach obywatelskich działań u podstaw.

Chcemy pokazać, że akcenty działalności pozarządowej można rozłożyć tak, by równocześnie czerpać z bogactwa lokalnej społeczności i zaznaczać swoją obecność w szerszym, europejskim kontekście. Stąd właśnie międzynarodowy charakter naszej fundacji, która i w nazwie i w koncepcji swoich działań nastawiła się na transgraniczność.

Zarząd fundacji liczy sobie 2 osoby. W skład Fundacji wchodzi 6 wolontariuszy. Obecnie organizacja realizuje projekt ankiety dotyczącej potrzeb szkoleniowych polonijnych przedsiębiorców w Europie (projektem będą objęte następujące kraje - Belgia, Niemcy, Holandia, Francja, Hiszpania, Włochy, Węgry, Irlandia Północna, Norwegia). Przed powołaniem do życia fundacji osoby ją tworzące zrealizowały wspólnie kilka projektów, m.in konkurs Polak Roku w Belgii, Forum Polskich Przedsiębiorców w Belgii, badania dobrych praktyk migracyjnych (Holandia, Wyspy Brytyjskie, Belgia – w ramach projektu Monitor Integracji – FISM 2013).

Fundację tworzą Polacy z Gliwic, którzy swoje doświadczenie działalności pozarządowej zdobywali i w Polsce i za granicą. Doświadczenie szeregu europejskich projektów oraz realizacji działań dotyczących migracji w ramach UE i poza nią przyprowadziło nas z powrotem do Gliwic, gdzie chcemy tę naszą wiedzę spożytkować twórczo, rozwijając miasto i region i kraj, promując jego markę, dokonania mieszkańców oraz przyciągając zagranicznych gości, tak by będący naszym celem europejski dialog znalazł tu swoje naturalne miejsce.

 

Nasze działania

Fundację ustanowiono dla realizacji społecznie i gospodarczo użytecznych celów, mianowicie podejmowania działań na rzecz:

1) rozwoju wiedzy i umiejętności w dziedzinach istotnych z punktu widzenia emigracji ludności,
2) wspierania modernizacji struktur organizacyjnych państwa,
3) tworzenia mechanizmów i instytucji sprzyjających prowadzeniu skutecznej polityki na rzecz Polonii oraz polityk związanych z przemieszczaniem ludności,
4) rozwoju współpracy instytucji działających na rzecz współpracy z Polonią oraz Polakami przebywającymi poza granicami kraju.
5) opiniowanie aktów prawnych i tworzenie propozycji nowych rozwiązań prawnych z zakresu polityki dotyczącej Polonii i Polaków poza granicami kraju
6) integrowania i aktywizacji społeczności lokalnych,
7) poprawy bezpieczeństwa publicznego,
8) wypracowania długofalowej wizji polskiej polityki wobec Polaków poza granicami Polski i Polonii.
9) wspierania współpracy między polskimi i zagranicznymi organizacjami pozarządowymi i jednostkami administracji państwowej
10) promowania postaw obywatelskich i aktywnego uczestnictwa obywateli w realizowaniu indywidualnych inicjatyw społecznych
11) propagowania działań lokalnych społeczności lokalnych na rzecz aktywnego uczestnictwa w międzynarodowych przedsięwzięciach obywatelskich

Fundacja dla osiągnięcia celów statutowych prowadzi działalność w następujących formach:

1) Popularyzacja ekspertyz i opinii o projektach aktów prawnych,
2) Przygotowanie opracowań i analiz dotyczących istniejących i pożądanych rozwiązań prawnych w zakresie polityki względem Polonii oraz związanych z Polonią i współpracą transgraniczną,
3) Nawiązywanie współpracy z placówkami prowadzącymi badania naukowe podstawowe i stosowane w dziedzinie administracji publicznej, usług publicznych, samorządu terytorialnego oraz reformy szkolnictwa, w tym szkolnictwa wyższego,
4) Organizowanie seminariów i konferencji,
5) Współpraca z organizacjami polonijnymi
6) Współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego oraz administracji państwowej w Polsce i za granicą kraju,
7) Przyznawanie stypendiów,
8) Realizowanie kampanii społecznych,
9) Prowadzenie szkoleń z zakresu integracji oraz społeczności lokalnych,
10) Innych, adekwatnych do osiągnięcia stawianych przez Fundację celów.
11) Inicjowanie projektów medialnych (portale internetowe, inne media)
12) Inicjowanie rozwiązań technologicznych ułatwiających dostęp do zasobów Polonii na świecie
13) Inicjowanie, wspieranie i prowadzenie badań naukowych,